TRỊNH HOÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG NESTLE

Trịnh Hoàng vinh dự là đơn vị thực hiện, sản xuất các hạng mục cùng Nestle Việt Nam